Model de Contract Individual de Munca 2017 – 2018

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr…………./………………….. in registrul de evidenta a salariatilor

  A. Partile Contractului

SC ……………………………… SRL, cu sediul in …………………., Sector ………, Str. ………………… nr. ……., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………………., cod unic de inregistrare …………………, reprezentata legal prin domnul ……………………….. , in calitate de …………………………….

si

Salariatul/salariata – domnul/doamna ……………………………….., domiciliat in localitatea ………………………….. , str. ………………………….., nr. ……., sectorul/judetul ………………………., posesor al B.I./C.I. seria .……. nr. ………… , eliberat de …………………. la data de………………., C.N.P. ……………………., autorizatie de munca /permis de sedere in scop de munca seria …….. nr. ………, din data ……………,  am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B.     Obiectul contractului  desfasurarea unui raport juridic de munca

C.     Durata contractului

 1. Nedeterminata, salariatul/salariata ……………………………..…….. urmand sa inceapa activitatea la data de ………….. .
 • Determinata,de ……luni, pe perioada cuprinsa intre data de …………….. si data de ………………/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

D.     Locul de munca

 1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.) ………………………………… din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului …………………………………………….
 • In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: in functie de necesitatile societatii

E.     Felul muncii

Functia/meseria …………………………………, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.( _________ )

F.      Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

 • . Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului : adaptabilitatea, asumarea responsabilitatilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de implementare, capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experintei dobandite, capacitatea de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa, capacitatea de planificare si de a actiona strategic, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de indrumare, abilitati in utilizarea calculatorului si a echipamentelor informatice, respectul fata de regulamentul intern si loialitate fata de interesele firmei,capacitatea de a lucra independent, conduita in timpul serviciului

G. Conditii de munca

 1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale /deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010   privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

G.    Durata muncii

 • O norma intreaga,durata timpului de lucru fiind de ……  ore/zi,    ……….   ore/sapatamana.

Repartizarea programului de lucru de face dupa cum urmeaza:   …….. (ore zi / ore noapte / inegal)

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2.O fractiune de norma de      ore/zi ,        (ore/saptamana)

 • Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:   (ore zi):

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

H.    Concediul

Durata concediului annual de odihna este de ………. zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga,  fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de        .

I.       Salarizare

 1. Salariul de baza lunar brut:……….…….. lei
 2. Alte elemente constitutive:
 1. Sporuri : ……………………………………………
 2. Indemnizatii …………………………….

b¹)  prestatii suplimentare in bani ……………………….

b²)  modaliatatea prestatiilor suplimentare in natura ……………………………………

 1. Alte adaosuri ……………………….…….
  1. Orele suplimentra prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii 53/2003 – Codul muncii
  2. Data/datele la care se plateste salariu este/sunt: …………….. ale lunii urmatoare .

J.      Drepturi  si obligatii ale partilor  privind securitatea si sanatatea in munca .

  1. echipament individual de protectie      da;
  2. echipament individual de lucru                        da;
  3. materiale igienico-sanitare                   nu;
  4. alimentatie de protectie                                    nu;
  5. alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca        nu ;

K.    Alte clauze

 1. a) perioada de proba este de _____  zile calendaristice   ;
 1. perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau contractului colectiv de munca;
 2. perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 Zile lucratoare, conform Legii 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;
 3. in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii de vor regasi si in contractul individual de munca;
 4. alte clauze

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

 1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
 1. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 3. dreptul la condediu de odihna annual;
 4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 5. dreptul la securitate si sanatate in munca;
 6. dreptul la acces la formare profesionala
  • Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
 7. obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
 8. obligatia de a respecta disciplina muncii;
 9. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 10. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 11. obligatia de a respecta secretul de serviciu.
  1. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
 12. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 13. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 14. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
 15. sa stabileasca obirctivele de performanta individuala a salariatului
  1. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
  2. a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca , anterior inceperii activitatii;

a¹)   sa acorde salariatului toate drepturile de decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b )  sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la eleborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

 1. c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d ) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii,salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

e ) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului

N.Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului inregistrat sub nr. …../…….. la Inspectoratul Teritorial de Munca a judetului /municipiului  ……………….. ./ Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale,cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O.Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial,potrivit legii.

    ANGAJATOR                                                                      SALARIAT

………………….                                                      Semnatura ………………………..

Reprezentant legal                                      Data ……………………

…………………..

Pe data de …………….. prezentul contract inceteaza in temeiul art. …….. din Legea 53/2003 – Codul muncii,cu modificarile si completarile ulterioare,  in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

                                                                                                          …………..Leave a Reply